Bijbelkringen

Liederen met een verhaal
Bijbelse liederen verhaald en op muziek gezet.

Dat er in de Bijbel veel gezongen wordt dat weten we, zoals in de Klaagliederen, Psalmen en het prachtige liefdeslied in Hooglied. Maar een klein aantal Bijbelliederen staat niet in zo’n ‘gezangenboek’ maar springt opeens op in een verhaal. Mirjam en Mozes zingen hun danklied midden in het verhaal van bevrijding. En Jona, de gemankeerde profeet, zingt plotsklaps in het binnenste van de vis zijn angst en hoop uit. Maria, die jonge vrouw die Jezus zal dragen, verheerlijkt God om wat Hij aan haar heeft gedaan.
In zeven avonden lezen wij de bijzondere Bijbelliederen van profeten, strijders, volksleiders en een koning,. Gegrepen mensen die in dichterlijke taal, op de tonen van een lied uiting geven aan hun hoop en vrees.
Hun liederen zijn voor componisten en lieddichters in onze westerse en Nederlandse cultuur aanleiding geweest opnieuw te dichten en te toonzetten. In synagoge en kathedraal, in concertzaal en klooster zijn deze Bijbelliederen opnieuw tot klinken gebracht.
Heleen Weimar en Wim Kloppenberg hebben in hun boek ‘Liederen met een verhaal’ deze liederen bestudeerd en op twee CD’s de vertolkingen bijeengebracht. Op onze bijeenkomsten zullen we met dit boek in de hand werken met Bijbeltekst, dichterlijke vertalingen en de klanken van het lied in onze cultuur. Afwisselend en verdiepend. Deelname staat open voor de hele serie of voor losse avonden. Aanmelden gewenst.

Plaats:
Emmaüskerk, Noordewierweg 131
Data:donderdag 21 september; 26 oktober; 23 november; 18 januari; 22 februari; 8 maart en 12 april
Van: 20.00 – 22.00 uur
Begeleiding:Nel van der Harst-Noorland
Kosten:
Vrijwillige bijdrage
Deelname:
aan de hele serie of losse avonden; opgave gewenst
Informatie:
nelvdharstnoorland@gmail.com


Leerhuis gebed
‘BIDDEN, ZO GEZEGD ZO GEDAAN’
over het gebed in de joodse en christelijke traditie.

In de Joodse traditie staat driemaal daags een persoonlijk of gemeenschappelijk gebed in de orde van de dag. Deze vaste structuur met voorgeschreven gebeden vormt uitgangspunt voor een vijftal leerhuis-bijeenkomsten in Amersfoort.

Vooral het joodse Achttien-gebed, dat de kern vormt van het dagelijks gebed, is onderwerp van onze studie en gesprek. Daarbij laten we zien hoe dit oude joodse gebed verwijst naar hét gebed dat Jezus zijn volgelingen leerde: het Onze vader.

In de joodse religieuze praktijk kreeg het gebed een belangrijker rol na de verwoesting van de tempel van Jeruzalem in het jaar 70. Het gebed werd het nieuwe offer. Zelfs zo, dat het met de juiste intentie uitgesproken gebed, de biddende mens zelf tot offer maakt. Iets van deze spiritualiteit willen we in deze serie avonden proberen te verstaan.

De avonden worden geleid door prof. Dineke Houtman en ds. Paul van der Harst.

Op zondag 1 oktober van 11.30 – 12.30 leidt Dineke Houtman een mini-leerhuis bij wijze van introductie bij een bede zoals verwoord in psalm 25 (locatie Fonteinkerk)

Maandagavonden van 20.00 – 22.00 uur;
9 oktober; 23 oktober; 6 november (locatie Fonteinkerk),
20 november en 27 november (locatie Emmaüskerk).

Locaties; Fonteinkerk (Robert Kochstraat 4, 3817 JM) en Emmaüskerk (Noordewierweg 131, 3812 DD)
deelnameprijs: 10,- (materiaal en koffie/thee)

Opgave (vóór 2 oktober) is gewenst:
leerhuis@emmauskerk-amersfoort.nl